2023 Nieuwjaarsrede van de voorzitter

Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar 2022.

Het jaar 2022 was het jaar dat het gewone verenigingsleven weer in gang werd gezet. Na 2 coronajaren met veel verboden  werden er in 2022 weer op normale wijze  activiteiten georganiseerd. De deelname aan de diverse competities was goed te noemen. De landelijke tendens is dat het aantal wedstrijdvissers  terugloopt. Bij de senioren was er sprake van een lichte stijging. De Ouderenafdeling viste met het maximaal aantal van 27 deelnemers. Door de voortschrijdende vergrijzing is de verwachting echter dat deelname aan de 55+ competitie de komende jaren fors zal dalen. Dit wordt mede  veroorzaakt door verdwijning van vutregelingen en de verhoging van de AOW leeftijd.

Het jaar 2022 was het jaar van de viering van het 50 jarig bestaan. De jubileumcommissie kan terugzien op een geslaagd feest. Wel was het jammer dat een fors aantal leden die zich aangemeld hadden om het feest mee te vieren, zonder bericht niet op kwamen dagen. Hierdoor kon een fors deel van het buffet weggegooid worden.

Het bestuur maakt zich zorgen omtrent de sfeer en contact met de leden binnen de vereniging. Van de 1400 leden zijn er circa 60 nog betrokken bij het wel en wee van onze club. Dit probleem vertaalde zich in een zeer teleurstellende opkomst bij de nieuwjaarsreceptie. Toch organiseren wij in 2023 weer een nieuwjaarsreceptie. Hopelijk zijn er dan meer leden aanwezig.

Ook het grote vrijwilligersbestand van onze vereniging is aan vergrijzing onderhevig. Om dit op te vangen heeft het bestuur besloten de ledenadministratie (inclusief verzending vispas) uit te besteden aan Sportvisserij Nederland. Alle vragen omtrent contributie en vispas kunnen nu rechtstreeks gesteld worden aan Sportvisserij Nederland. Wij zijn de vele vrijwilligers die de afgelopen jaren de distributie van verenigingsnieuws en vispas voor hun rekening hebben genomen zeer dankbaar voor het vele werk dat zij verricht hebben.

Tijdens de algemene ledenvergadering werden de jaren 2019 tot en met 2021 afgehandeld. De financiële resultaten over die jaren waren goed te noemen. De vereniging beschikt over een mooi eigen vermogen die voorziet in een goede financiële buffer.

Het bestuur ziet het jaar 2023 met vertrouwen tegemoet.

Namens het bestuur wens ik een ieder een voorspoedig en gezond 2023 toe. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie die op 7 januari 2023 gehouden wordt in café van der Geest. Aanvang 16.00 uur.


Piet Vlag